Toegang tot zorg en zorgverzekering

Let op: deze gegevens komen grotendeels uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld.

Een toegankelijke en goede gezondheidszorg kan aandoeningen of ziekten voorkomen, verminderen of genezen. Goede zorg kan ook de kwaliteit van leven met een chronische aandoening verbeteren.
In vergelijking met andere landen doet de gezondheidszorg in Nederland het (zeer) goed (ECHI 2016, Lancet 2017). Door medische vooruitgang en technologie is steeds meer mogelijk. De laatste jaren is veel in de organisatie van de zorg veranderd. Zorg en ondersteuning richten zich steeds vaker niet alleen op herstel en verzorging, maar ook op meedoen in de maatschappij (VWS, 2014), en worden steeds vaker dichtbij huis georganiseerd. De gemeente heeft meer taken rond maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg voor jeugd gekregen. Huisartsen en gezondheidscentra geven vaker medische zorg die voorheen alleen in ziekenhuizen gegeven werd.

Onduidelijkheden over toegang tot zorg en ondersteuning
Diverse landelijke rapporten (SCP 2015, RVS 2017, WRR 2017) beschrijven dat in Nederland de ongerustheid over de gezondheidszorg toeneemt, onder andere vanwege de vele veranderingen van de laatste jaren. Steeds meer mensen, ook hoger opgeleiden, verdwalen in het aanbod of vinden niet wat ze nodig hebben.

7% van de Utrechters geeft aan dat zij zelf of een gezinslid een behandeling niet ontvangen hebben die zij zelf wel nodig vonden. Dit komt vaker voor bij laagopgeleiden, eenoudergezinnen en Utrechters met een Marokkaanse migratieachtergrond.

Diverse Utrechtse professionals en inwoners uitten deze zorgen ook in de duidingsgesprekken. Ze hebben vooral zorgen over onduidelijkheden rond toegang tot zorg en het mijden van zorg of ondersteuning. Hierbij noemen ze onder meer ouderen, migranten, Utrechters met psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking, laaggeletterden, digibeten en studenten.

In duidingsgesprekken noemen Utrechters verschillende mogelijke oorzaken voor het niet ontvangen of mijden van zorg. Zeker na alle veranderingen kan het lastig zijn de weg te vinden in het nieuwe zorg- en ondersteuningslandschap. Met name is dit ingewikkeld als er meerdere zorg- en ondersteuningsvragen tegelijkertijd spelen, die vaak ook vanuit verschillende wetten worden geregeld en gefinancierd. Dat steeds meer contact digitaal verloopt, kan dit gevoel van onoverzichtelijkheid versterken. Er bestaan veel regelingen, maar soms is het (te) ingewikkeld deze te vinden en er optimaal gebruik van te maken. Daarbij komt dat niet alle Utrechters in staat zijn goed te verwoorden wat hun probleem of (achterliggende) vraag is. Kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen risico of eigen bijdrage, maken sommige mensen terughoudend om van zorg gebruik te maken. Ook spelen soms mee: wantrouwen, schaamte, zorgen om privacy, wars zijn van bemoeienis of het gevoel niet serieus te worden genomen.

Uit duidingsgesprekken:
“De weg weten als je iets nodig hebt. De transitie heeft erin gehakt en mensen weten niet meer waar ze moeten zijn.” Wijkraad

“Mensen die kwetsbaar zijn, komen niet uit zich zelf.”
Professional

“Er is veel onduidelijkheid over hoe de zorg is ingericht, ze weten niet waar ze heen moeten, wat de kosten zijn en wat de gevolgen zijn van het niet inschrijven bij een huisarts. Dan gaan ze echt pas naar de huisarts toe als het echt niet verder kan. Dat is zo met psychische problemen, maar ook gewoon als ze ergens pijn hebben.
Dus de problemen stapelen zich op en worden steeds groter.”
Student

“Participatie waar we in zitten vraagt een en ander van mensen, ook technologie. Kunnen ze het wel bijbenen? Kunnen ouderen alle digitale wegen wel vinden? Willen ze dat? Eng? Groep eronder (nog niet echt oud) heeft er al moeite mee.”
Professional

Basiszorgverzekering en eigen risico zijn verplicht

De zorgverzekering vergoedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen. Zo draagt het bij aan de gezondheid. De basiszorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht en dekt een groot deel van de zorgkosten. Huisartsbezoek wordt vergoed door deze basiszorgverzekering. Tandartskosten voor volwassenen (18+) vallen hier buiten. Bij het afsluiten van een zorgverzekering geldt ook altijd een verplicht eigen risico. Naast het verplichte eigen risico kan gekozen worden voor een vrijwillig extra eigen risico. Hoe hoger dit vrijwillige eigen risico, des te lager de zorgpremie.

De zorgverzekering vergoedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Toegang tot zorg en zorgverzekering:

Kan deze website beter?