Naar de inhoud

Wat is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht?

Inzicht in gezondheid nodig om een gezonde stad te blijven

Utrecht is een grote en groeiende stad. In 2027 telt de stad naar verwachting 400.000 inwoners. Inzicht in de gezondheid van de Utrechters is belangrijk voor een gezonde, groeiende stad. De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt doorlopend de gezondheid van Utrechters in beeld. Eén keer in de vier jaar wordt de balans opgemaakt in het Utrechts Gezondheidsprofiel: een samenvatting van de meest recente gezondheidscijfers met de belangrijkste ontwikkelingen rond de volksgezondheid in Utrecht. Bent u benieuwd hoe zo'n gezondheidsprofiel tot stand komt? Bekijk dan het filmpje hieronder.
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is voor inwoners, professionals en beleidsmakers

Inzichten uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht zijn bedoeld voor inwoners, professionals en beleidsmakers. De informatie helpt hen om eigen inzichten te vergroten en afgewogen keuzes te maken. Positieve ontwikkelingen rond gezondheid in Utrecht worden zichtbaar. Ook ontwikkelingen die om aandacht vragen of verschillen tussen bevolkingsgroepen in de stad komen aan de orde. De Volksgezondheidsmonitor Utrecht en het Utrechts Gezondheidsprofiel vormen samen een belangrijke bron voor het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid. De Volksgezondheidsmonitor is geen evaluatie van beleid of praktijk, daarvoor is ander onderzoek nodig. Inzichten kunnen wel gebruikt worden als onderdeel van verantwoording of evaluaties.

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht: meer dan cijfers

Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen en ontsluiten voortdurend gegevens uit verschillende bronnen. Ook is er veel contact met kennisinstellingen en organisaties die over Utrechtse data beschikken. Door deel te nemen en te bouwen aan een actief kennisnetwerk nemen inzichten over gezondheid in Utrecht verder toe. Vervolgens duiden we deze inzichten samen met inwoners en maatschappelijke partners. Hierdoor ontstaat een breed beeld over wat er speelt en wat Utrecht belangrijk vindt op het gebied van gezondheid. Deze actuele vraagstukken en belangrijke publieke waarden geven richting aan het stellen van prioriteiten en de gezamenlijke inspanning. Het werkt verbindend om kennis en inzichten met elkaar uit te wisselen. Het proces zoals hier beschreven loopt steeds door. Eén keer in de vier jaar maken we de balans op. Het volgend Utrechts Gezondheidsprofiel verschijnt het november 2022.
 
Gezondheid is een doel én middel
Bijna iedereen zet ‘gezondheid’ op de eerste plaats, als het gaat om de belangrijkste dingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor individueel levensgeluk. Een gezonde en vitale bevolking heeft ook een groot maatschappelijk nut. Wie gezond is, kan meedoen in de samenleving en meedoen , versterkt de eigen gezondheid. Gezondheid is dus doel én middel.
 
                

Gezondheid heeft een brede definitie

Wereldwijd, ook in Utrecht, wordt nagedacht over een herdefiniëring van het begrip gezondheid als ‘het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Dit is een positieve benadering van gezondheid, waarbij meer nadruk komt te liggen op welbevinden en veerkracht.
De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft gezondheid als ‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Die definitie doet geen recht aan mensen met chronische ziekte(s), of beperking(en). Zij hebben weliswaar een ziekte of beperking, maar kunnen een goede kwaliteit van leven ervaren en volop participeren in de samenleving.


Gemeente Utrecht heeft een wettelijke taak om de gezondheid te monitoren

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is een wettelijke taak. In de wet Publieke gezondheid is vastgelegd dat gemeenten hun beleid dienen te voeren op basis van epidemiologische kennis over de volksgezondheid in de betreffende gemeente. In Utrecht wordt deze taak uitgevoerd door onderzoekers en epidemiologen van de gemeente Utrecht (voorheen GG&GD Utrecht) in nauwe samenwerking met de GGD regio Utrecht. Daarnaast werken we met vele andere partijen in de stad samen rond coproductie. Daarbij heeft de gemeente Utrecht in het collegeakkoord 2014-2018 de ambitie geformuleerd om de Volksgezondheidsmonitor Utrecht verder te versterken als onafhankelijke monitor.