Naar de inhoud

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

Gezondheid Utrechters verbetert, aandacht voor verschillen blijft nodig

Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen voelen zich gezond. De gemiddelde levensverwachting stijgt. Het aantal Utrechtse kinderen en volwassenen dat te maken heeft met stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s is, afgezien van bij de groep middelhoog opgeleiden, licht afgenomen. Verschillen tussen groepen en wijken vragen onverminderd aandacht.


Over het algemeen is het Utrechtse gezondheidsbeeld gunstig in vergelijking met andere grote steden. Utrechters hebben vaker een gezondere leefstijl, die past bij een relatief groeiende, jonge bevolking met steeds meer hoogopgeleiden. Minder Utrechtse kinderen kampen met overgewicht. De werkloosheid daalt en er zijn minder voortijdige schoolverlaters. Bij Utrechtse volwassenen is het overmatig alcoholgebruik afgenomen.

 

Verschillen blijven aandacht en samenwerking vragen

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 geeft inzicht in welke individuele en maatschappelijke factoren een rol spelen bij gezondheid. Deze kennis is niet alleen gebaseerd op de gemiddelde cijfers, maar ook op gesprekken met bewoners en professionals om de uitkomsten te duiden. Deze koppeling van cijfers en verhalen achter de cijfers geeft dit profiel verdieping: Het maakt zichtbaar was afwijkt van de gemiddelden. Bijvoorbeeld dat gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en tussen mensen met of zonder migratieachtergrond, nog steeds groot zijn.

Andere zaken die aandacht vragen zijn toegenomen eenzaamheid onder Utrechters en het feit dat jongeren hun gezondheid vaker als minder goed ervaren. Daarnaast blijkt uit de monitor dat bijna een kwart van de Utrechtse volwassenen rookt, net als voorgaande jaren. Chronische aandoeningen nemen toe, vooral onder 65-plussers. Mensen die leven van een inkomen op bijstandsniveau benadrukken in gesprekken het verband tussen financiële problemen en gezondheid.

Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid): “Veel factoren hebben invloed op iemands gezondheid. Er is dus niet één enkele aanpak die werkt. Het verbeteren van de gezondheid van inwoners in onze stad, samen met alle partners met wie we samenwerken, vraagt maatwerk en afstemming. Zeker als we de gezondheidsverschillen, die er nog steeds zijn, willen verkleinen. Dat vraagt een lange adem en samenwerking. De inzichten uit dit gezondheidsprofiel bieden daarvoor veel kansen.”

Kennis brengt gezondheid in beeld

Het Utrechts gezondheidsprofiel is gebaseerd op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt voortdurend de gezondheid van Utrechters in kaart. Eens in de vier jaar maakt de gemeente Utrecht met het Utrechts gezondheidsprofiel de balans op wat betreft de stand van gezondheid in Utrecht. Die kennis is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Utrecht op een gezonde manier kan leven en werken. Op basis van de cijfers en gesprekken met inwoners en professionals voor het verhaal achter de cijfers kunnen we steeds gerichter de gezondheid van de Utrechters en de factoren die daarop van invloed zijn in kaart brengen en maatregelen nemen.

Onderstaande video bevat ondertiteling, maar geen audiodescriptie. Mocht je dit nodig hebben, lees dan het transcript van deze video.

 

Transcript

Voice-over Beeld
Op weg naar een nieuw Utrechts Gezondheidsprofiel. Rood hart met daarin een figuur van de Domtoren.
De stad Utrecht groeit. Dit kan invloed hebben op de gezondheid van haar inwoners. Weergave van de stad Utrecht. Op de achtergrond figuren van bekende Utrechtse gebouwen, zoals het Stadskantoor en de Dom. Straat met figuren die verschillende inwoners weergeven: lopend, fietsend, zittend op een bankje of met elkaar pratend.
Hoe is de kwaliteit van de leefomgeving? Is er voldoende zorg beschikbaar? Hebben Utrechters een gezonde leefstijl? De gemeente Utrecht brengt met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bijhorend Utrechts gezondheidsprofiel voortdurend de gezondheid in beeld. Inzoomen op een enkele inwoners. Daarna het rode hart met de Domtoren erin, met de tekst 'Utrechts Gezondheidsprofiel februari 2018'.
Inwoners, professionals en beleidsmakers krijgen zo inzicht in de gezondheidssituatie en kunnen daardoor afgewogen keuzes maken. Figuren die inwoners en professionals en beleidsmakers weergeven.
Hoe komt het Utrechts Gezondheidsprofiel tot stand? Figuur van een man op een lichtblauwe achtergrond.
Onderzoekers van de Gemeente Utrecht verzamelen gegevens uit tal van bronnen. "Vragenlijsten, dataregistraties, interviews". Figuren die onderzoekers weergeven, achter een bureau met een laptop.
Gegevens over de gezondheid van Utrechters en factoren die hierop invloed hebben. Inzichten worden steeds aangevuld en verdiept. Gezondheid is daarbij een breed begrip. Het gaat niet alleen om ziekte, maar ook over participatie en kwaliteit van leven. Beeld: rood hart met Domtoren. Daaromheen de volgende begrippen: kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, ziekte, sterfte, leefomgeving, armoede en uitval, leefstijl, werk en participatie, onderwijs en vaardigheden, zorg en opvang, sociale contacten.
De onderzoekers van de gemeente Utrecht hebben veel contact met kennisinstellingen en organisaties die over Utrechtse data beschikken. Zoals CBS, GGD, RIVM, universiteiten en hogescholen. Door dit actieve netwerk groeien kennis en inzichten over gezondheid. Stadskantoor. Daaromheen verschijnen logo’s van kennisinstellingen: GGD regio Utrecht, CBS, Universiteit Utrecht, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Hogeschool Utrecht.
In duidingsgesprekken met inwoners en professionals toetsen we of deze gegevens aansluiten bij hun ervaringen. Tafel met figuren die professionals, inwoners en onderzoekers weergeven die met elkaar in gesprek zijn.
Kennis met elkaar uitwisselen werkt verbindend en zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld. Deze werkwijze is uniek: geen enkele andere stad in Nederland doet dit op deze manier. Groepje figuren die mensen weergeven die met elkaar in gesprek zijn, waaronder een kind. Op de achtergrond een basisschool. Daarna een beeld van meerdere mensen die met elkaar in gesprek zijn. Op de achtergrond een sportveld.
Nieuwe informatie wordt voortdurend geplaatst op Volksgezondheidsmonitor.nl. Computer met figuren van de website Volksgezondheidsmonitor.nl.
Eens in de vier jaar maken we de balans op en presenteren wij het Utrechts Gezondheidsprofiel. Computer met het rode hart met de Domtoren en de tekst “Utrechts Gezondheidsprofiel februari 2018".
Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst. De inzichten uit de Volksgezondheidsmonitor dragen hieraan bij. De stad Utrecht met steeds meer bomen op de achtergrond.
Nieuwsgierig? Kijk dan op volksgezondheidsmonitor.nl. Wilt u uw kennis of ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons op. De website www.volksgezondheidsmonitor.nl. met daaronder het rode hart met de Domtorenen de tekst “Utrechts Gezondheidsprofiel februari 2018”. Daarna de tekst 'Contactgegevens. Website: volksgezondheidsmonitor.nl. E-mail: volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl. Telefoonnummer: 14 030.