Over de VMU

Inzicht in de gezondheidssituatie van alle Utrechters is nodig om ons samen in te kunnen zetten voor een gezonde stad
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Thema’s die aan bod komen, zijn ervaren gezondheid, regie over het eigen leven, levensverwachting, aandoeningen en ziekten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. De VMU verbindt deze thema’s met elkaar. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens. De VMU is meer dan een rapport. Epidemiologen van de gemeente Utrecht verzamelen en analyseren lokale en algemene databronnen. Zij vragen Utrechtse professionals en (wijk-) adviesraden vervolgens of deze gegevens aansluiten bij hun waarnemingen en ervaringen. Samen worden de gegevens geduid en richtinggevende conclusies geformuleerd voor beleid en praktijk. Gebruikers van de VMU kunnen met de kennis uit de monitor gefundeerde (beleids)keuzes maken, onderwerpen prioriteren, inzichten onderbouwen of werk evalueren.
 
Gezondheid als doel en middel
Bijna iedereen zet ‘gezondheid’ op de eerste plaats, als het gaat om de belangrijkste dingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor individueel levensgeluk, maar een gezonde en vitale bevolking heeft ook een groot maatschappelijk nut. Wie gezond is, kan meedoen in de samenleving en wie meedoet, versterkt zijn eigen gezondheid. Gezondheid is dus doel én middel.

Wat is gezondheid?
De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft gezondheid als ‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Die definitie doet geen recht aan mensen met chronische ziekte(s), of beperking(en). Zij hebben weliswaar een ziekte of beperking, maar kunnen een goede kwaliteit van leven ervaren en volop participeren in de samenleving. Wereldwijd, ook in Utrecht, wordt daarom nagedacht over een herdefiniëring van het begrip gezondheid als ‘het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Gezondheid als voorwaarde ‘om je ding te kunnen doen’. Een positieve definitie, waarbij meer nadruk komt te liggen op welbevinden en veerkracht.

 
Volksgezondheidsbeleid: Bouwen aan een gezonde toekomst 2015-2018.
Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Deze ambitie komt uit gesprekken met bewoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en is een gedeeld streven waar ieder zijn eigen aandeel in heeft. Gezondheid is van ons allemaal en is daarmee een maatschappelijke waarde.  Gezondheid is zowel doel als middel bv. om mee te doen op school, op het werk, in het gezin. Utrecht kiest in haar beleid voor een brede en positieve benadering van gezondheid. Drie hoofdlijnen worden onderscheiden: Gezonde stad, Gezonde wijk en Gezonde Start. De aanpak van gezondheidsachterstanden blijft een belangrijk speerpunt.

Rol van de gemeente
De gemeente levert haar bijdrage door gezondheid centraal te stellen in alle beleidsvelden en gezondheidsexpertise in te brengen (onder andere met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht). Daarnaast nodigt de gemeente iedereen in de stad die zich aangesproken voelt door de ambitie uit om een bijdrage te leveren. De gemeente biedt hiertoe een podium, verbindt en faciliteert waar nodig. Zo bouwt Utrecht aan een gezonde toekomst.


Kan deze website beter?