2015 Luchtkwaliteit

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Luchtkwaliteit is verbeterd, verdere verbetering is nodig
Hoewel de afgelopen jaren de luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd, is dit vanuit het oogpunt van volksgezondheid niet voldoende. De gezondheidsrisico’s zijn wel kleiner geworden, maar toch leidt (langdurige) blootstelling aan luchtverontreiniging op dit moment naar schatting tot een verkorting van de levensverwachting met 13 maanden.

In Utrecht is schone lucht niet vanzelfsprekend. Utrecht is één van de grotere steden in de Randstad en bovendien een belangrijk verkeersknooppunt in Nederland. In het kader van ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ is het streven om de concentraties stikstofdioxide, fijn stof en roetdeeltjes verder te verminderen. De gemeente Utrecht neemt hiervoor diverse maatregelen zoals het instellen van milieuzones in de stad, stimuleren van het fietsgebruik en invoering van schonere bussen.
De gemeente Utrecht neemt diverse maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, zoals milieuzones, stimuleren van het fietsgebruik en invoering van schonere bussen.

Roetconcentraties (EC in μg/m3) in Utrecht, overgenomen uit ‘Roetmemo – Roetkaart’ gemeente Utrecht, 2014:

Roetconcentraties in Utrecht


Wat is luchtverontreiniging?
Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van diverse stoffen zoals (ultrafijne) stofdeeltjes waaronder roet en stikstofdioxide (NO2). Meest schadelijk voor de gezondheid zijn ultrafijne stofdeeltjes, zoals in roet, die diep in de longen kunnen doordringen. NO2 is een indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging (zoals ultrafijne roetdeeltjes), maar volgens de meest recente inzichten is NO2 zelf ook schadelijk. Een groot deel van de luchtverontreiniging is afkomstig van wegverkeer. Zo is de hoeveelheid roet in de lucht relatief hoog nabij drukke verkeerswegen. Sinds januari 2011 wordt in Utrecht op circa 50 meetpunten, verspreid over de stad de NO2 concentratie in de lucht gemeten.

Ziektelast door luchtverontreiniging

Volgens het RIVM is luchtverontreiniging verantwoordelijk voor drie tot 5% van de totale ziektelast in Nederland. De omvang van het volksgezondheidsprobleem voor luchtkwaliteit is daarmee vergelijkbaar met die door overgewicht (5%), maar groter dan het eten van te weinig fruit of groente (2%) en kleiner dan roken (13%).
De GGD richtlijn over luchtkwaliteit en gezondheid noemt als belangrijkste gezondheidseffecten van fijnstof de vermindering van de longfunctie, toename van luchtwegklachten en verergering van klachten gerelateerd aan hart- en vaatziekten.
Lees verder over Luchtkwaliteit:

Kan deze website beter?