Naar de inhoud

Asielopvang

Asielzoekers meer risico’s op gezondheidsproblemen
Asielzoekers hebben vaak een lange reis achter de rug met gevaarlijke, stressvolle en onhygiënische omstandigheden. Door de vlucht hebben zij een tijd geen of weinig medische zorg gehad. De gezondheidszorg in het land van herkomst was vaak niet (meer) op orde. Asielzoekers vormen daarom een kwetsbare groep met risico’s op gezondheidsproblematiek.

Asiel aanvragen
Iemand die in Nederland asiel aanvraagt noemen we een asielzoeker. Alleen mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op asiel. In de asielprocedure wordt onderzocht of dit gevaar er is. Als mensen recht hebben op asiel, worden zij erkend als vluchteling en krijgen zij een vluchtelingenstatus en verblijfsvergunning. Daarom noemen we erkende vluchtelingen ook wel statushouders. De verblijfsvergunning geldt eerst voor vijf jaar. Na vijf jaar kan een statushouder een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Een statushouder kan in het kader van gezinshereniging asiel aanvragen voor familieleden die nog in het buitenland zijn. Deze mensen noemen we nareizigers.

 

De opvang is de verantwoordelijkheid van COA en gemeenten
Tijdens de asielprocedure is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang en de gezondheidszorg van asielzoekers. Asielzoekers worden opgevangen in asielzoekerscentra (AZC’s). Gemeenten moeten de locaties daarvoor beschikbaar stellen. In Utrecht zijn drie AZC’s.

Huisartsenzorg voor asielzoekers net iets anders georganiseerd
Voor huisartsenzorg kunnen asielzoekers naar een speciale huisartsenpost in het AZC. Daar kunnen ze een afspraak maken bij de praktijkassistent. Ook kunnen ze 24 uur per dag bellen met een medische hulplijn. Bij de huisartsenpost worden ze eerst door een praktijkverpleegkundige gezien. Hij of zij doet een eerste screening. Sommige problemen kan de praktijkverpleegkundige zelf oplossen, voor andere problemen wordt een afspraak bij de huisarts gepland. Daarna is de hulp hetzelfde: indien nodig verwijst de huisarts door naar een specialist. In het AZC in Utrecht is ook een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) aanwezig, vergelijkbaar met een reguliere huisartsenpraktijk. Deze is er voor behandeling van (lichte) psychische problematiek.

De praktijkassistent verwijst door naar de praktijkverpleegkundige en indien nodig verwijst die naar de huisarts.

Zorgverzekering voor asielzoekers iets beperkter
Asielzoekers zijn verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Het vergoedingenpakket voor asielzoekers is kleiner dan het gewone pakket van de basisverzekering. Asielzoekers hebben alleen recht op de medisch noodzakelijke zorg. Asielzoekers hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)
Kinderen die zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland zijn gekomen noemen we amv’s. Alle minderjarigen in Nederland staan onder gezag van hun ouders of van een voogd. Alle amv’s krijgen een voogd van voogdijinstelling Nidos. Deze helpt het kind tijdens de asielprocedure. Amv’s die jonger zijn dan 15 jaar wonen in pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos. Oudere amv’s vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. Zij wonen in het AZC of in kleinschalige opvangvoorzieningen. Vooral amv’s die veel kans maken op een verblijfsvergunning of er al een hebben wonen in kleinschalige woonvormen. Doel daarvan is dat amv’s zo snel mogelijk integreren in de samenleving.

Vluchtelingenwerk Utrecht heeft speciaal team voor amv’s
In Utrecht neemt een speciaal op amv’s gericht team van Vluchtelingenwerk de begeleiding over wanneer de voogdij door Nidos en begeleiding die daar bij hoort stopt. Dit team richt zich zowel op jongeren zonder als met verblijfsvergunning. De begeleiding van deze jongeren is intensiever dan de reguliere begeleiding van volwassenen.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Kinderen’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.
Lees verder over Asielopvang:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden

Gerelateerd

Statushouders
Kan deze website beter?